Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę

Sukurta 2020.02.06 / Atnaujinta 2020.02.28 10:06

Skelbiama atranka į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyriuje (pareiginės algos koeficientas 7,7).

 

Pareigybės paskirtis. Informacinių technologijų departamento (toliau — Departamentas) Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus (toliau — Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga projektų, susijusių su Ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių (toliau —diplomatinė atstovybė) informacinėmis sistemomis ir tinklais, valdymui.

 

Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

3. būti susipažinusiam su pagrindiniais saugos politikos ir informacijos saugos principais;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir Ministerijos veiklą;

5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų projektavimą, įgyvendinimą ir funkcionavimą, viešųjų pirkimų organizavimą, Europos Sąjungos fondų administravimą;

6. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – „Slaptai“.

 

Funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vertina ir planuoja informacinių sistemų techninės ir programinės įrangos palaikymui ir vystymui, ryšiams ir kitoms informacinių technologijų paslaugoms skirtų lėšų poreikį;

2. rengia ir derina viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atlieka viešųjų pirkimų procedūras, organizuoja ir kontroliuoja sutarčių, už kurių vykdymą atsako, nuostatų įgyvendinimą;

3. užtikrina Ministerijos ir diplomatinių atstovybių informacinių sistemų projektų procesų valdymą (programavimo, identifikavimo, projekto rengimo, vykdymo bei vertinimo etapai);

4. vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais rengia, derina ir teikia perkamų paslaugų/prekių technines specifikacijas;

5. padeda rengti atsiliepimus ir išvadas dėl projektų ir pasiūlymų Ministerijos informacinių sistemų vystymo ir palaikymo klausimais;

6. rengia ir derina investicinius projektus ir paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, organizuoja ir kontroliuoja investicinių ir paramos projektų, už kurių vykdymą atsako, įgyvendinimą ir tinkamą lėšų panaudojimą, teikia jų įgyvendinimo eigos ataskaitas;

7. dalyvauja Ministerijos ar kitų institucijų (tarpinstitucinėse) darbo grupėse, sprendžiančiose įvairius informacinių technologijų ir informacijos apdorojimo saugumo klausimus, svarbius ministerijos veiklai;

8. rengia teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis ar jos sauga, projektus;

9. atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas, prireikus perveža su informacinėmis technologijomis susijusią įslaptintą informaciją ir techninę įrangą;

10. prireikus, pavaduoja Departamento darbuotojus;

11. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

 

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų (iki vasario 19 d. įskaitytinai) elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (skelbimo Nr. 43639).

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected], tel.: 8 706 52807 ir 8 706 52555.