Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę

Sukurta 2020.02.19 / Atnaujinta 2020.02.19 08:58

Skelbiama atranka į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriuje (pareiginės algos koeficientas 8,2).

 

Pareigybės paskirtis. Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga planuoti darbuotojų, įgyvendinančių Specialiąją tranzito schemą traukiniuose, darbą, rengti teisės aktų projektus Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus kompetencijos ribose, pirkimo - pardavimo sutarčių projektus.

 

Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmeniu B2;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų atlikimą;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimą ir finansavimą;

5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

6. būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis;

7. sugebėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

 

Funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia teisės aktų projektus Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų  skyriaus kompetencijos ribose ir derina projektus su kitais Užsienio reikalų ministerijos administraciniais padaliniais, kitomis institucijomis;

2. analizuoja Specialiajai tranzito schemai įgyvendinti reikalingų prekių,  paslaugų ir darbų įsigijimo poreikį Užsienio reikalų ministerijoje ir Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančiose diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėse įstaigose Rusijos Federacijoje; teikia Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jų įsigijimo;

3. rengia Specialiosios tranzito schemos reikmėms įsigyjamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių projektus;

4. nagrinėja skundus, gaunamus iš trečiųjų šalių, susijusius su Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus išdavimu, teikia atsakymus pareiškėjams;

5. teikia Specialiąją tranzito schemą įgyvendinantiems darbuotojams konsultacijas Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimą ir finansavimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;

6. vykdo kitus Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų (iki kovo  2 d. įskaitytinai) elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (skelbimo Nr. 43781).

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected], tel.: 8 706 52807.