Asmenų perkėlimas į Lietuvą

Sukurta 2019.09.27 / Atnaujinta 2020.11.05 11:06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymu ir atsižvelgdama į sudėtingą saugumo ir humanitarinę padėtį Venesuelos Bolivaro Respublikoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė perkelti pagal galiojančius teisės aktus tam teisę turinčius asmenis iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvos Respubliką. Šio proceso koordinatoriumi paskirta Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje.

Lietuvos Respublikos piliečiai nuolat gyvenantys Venesueloje, lietuviškų šaknų turintys asmenys bei jų šeimos nariai, pageidaujantys pasinaudoti perkėlimo galimybe į Lietuvą, iki 2021 m. spalio 1 d. gali pateikti prašymą Lietuvos Respublikos ambasadai Ispanijos Karalystėje dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo. Asmenims, įgijusiems perkeliamojo asmens statusą, bus suteikta galimybė gauti atvykimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimą arba kompensavimą. Atvykus į Lietuvą, perkeliamiesiems asmenims bus suteikiama parama integracijai. Atsižvelgiant į perkeliamojo asmens poreikius, konkretus paramos integracijai teikimo laikotarpis bus nustatomas su perkeliamuoju asmeniu sudaromoje sutartyje dėl paramos integracijai teikimo (parama integracijai bus teikiama ne ilgiau kaip 24 mėnesius nuo asmens įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos).

Daugiau informacijos apie perkeliamojo asmens statuso įgijimą, apie perkėlimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimą arba kompensavimą bei paramą asmenų integracijai rasite šiame puslapyje pridėtuose dokumentuose.

Norėdami pateikti dokumentus perkeliamojo asmens statusui gauti, turite lietuvių arba anglų kalba užpildyti Prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo formą , pridėti Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 10 straipsnyje nurodytus dokumentus ir nuskenavus juos persiųsti LR ambasadai Ispanijos Karalystėje adresu: [email protected]. Gavę jūsų dokumentus būtinai su jumis susisieksime. Kilus klausimams, rašykite:  [email protected]

Maloniai rekomenduojame prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo teikti tik po to, kai atidžiai susipažinsite su visais pridėtais dokumentais, perkeliamojo asmens teisėmis ir pareigomis bei kita informacija ir atsakingai apsispręsite gyventi ir integruotis Lietuvoje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką 8 straipsnio 3 dalimi, jei atvykęs į Lietuvą asmuo nusprendžia atsisakyti perkeliamojo asmens statuso ir/ar nedalyvauti integracijos programoje, jis privalo atlyginti Lietuvos Respublikai dėl jo perkėlimo patirtas išlaidas.


Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymas

LRV NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

PRAŠYMAS DĖL PERKELIAMOJO ASMENS STATUSO SUTEIKIMO

SVARBU: PAGRINDINĖS INTEGRACIJOS SĄLYGOS / SAVIVALDYBIŲ INFORMACIJA

Dažniausiai užduodami klausimai

 • 1. Kada ir kokiu būdu asmenys, norintys pasinaudoti perkėlimo galimybe į Lietuvos Respubliką, bus informuoti apie perkėlimo pradžią?
  Asmenų perkėlimas iš konkrečios užsienio valstybės, kurioje yra kilusi humanitarinė krizė, bus galimas tik tada, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priims dėl to atskirą nutarimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi. Šiuo nutarimu taip pat bus nustatomas prašymų dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikimo laikotarpis. Nors šiuo metu jau galioja Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymas ir Vyriausybės priimti įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai, tačiau jie yra bendro pobūdžio, ir tam, kad perkėlimas būtų pradėtas vykdyti iš konkrečios užsienio valstybės, pavyzdžiui Venesuelos, į Lietuvos Respubliką, turi būti priimtas atskiras Vyriausybės nutarimas.

  Vyriausybei priėmus nutarimą dėl asmenų perkėlimo, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras paskirs perkėlimo koordinatorių (Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą ar ad hoc sudarytą konsulinių pareigūnų grupę), kuris perduos asmenų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo Migracijos departamentui prie LR VRM ir koordinuos perkeliamųjų asmenų atvykimą į Lietuvos Respubliką.

  Vyriausybės priimtas nutarimas ir užsienio reikalų ministro įsakymas dėl perkėlimo koordinatoriaus paskyrimo bus skelbiamas Lietuvos Respublikos viešajame teisės aktų registre. Informacija apie inicijuotą asmenų perkėlimo pradžią taip pat bus platinama per perkėlimo koordinatorių, ją paskelbiant perkėlimo koordinatoriaus (diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos) internetinėje svetainėje bei perkėlimo koordinatoriui turint suinteresuotų asmenų kontaktus – tiesiogiai el. paštu bei kitomis perkėlimo koordinatoriui prieinamomis informavimo priemonėmis.

 • 2. Jei asmuo nebegyvena humanitarinės krizės ištiktoje valstybėje, ar jis galės pasinaudoti asmenų perkėlimo į Lietuvą galimybe?
  Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymas nustato asmenų perkėlimą iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką. Taigi, įstatymas numato galimybę perkelti asmenis iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės, bet ne iš kitos užsienio valstybės, kurioje humanitarinės krizės ir grėsmės asmenų saugumui ir gyvybei, nėra.
 • 3. Kokius įsipareigojimus turės perkeliamasis asmuo įgijęs perkeliamojo asmens statusą ir persikėlęs į Lietuvą?
  Perkeliamasis asmuo įgijęs perkeliamojo asmens statusą ir atvykęs į Lietuvą per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, privalės:
  1. sudaryti su integracijos operatoriumi sutartį dėl paramos integracijai teikimo;
  2. kreiptis į Migracijos departamentą dėl dokumento, patvirtinančio arba suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, gavimo.

  Jei perkeliamojo asmens statusas bus panaikintas dėl to, kad:

  • perkeliamasis asmuo raštu atsisakė perkeliamojo asmens statuso arba
  • po perkeliamojo asmens statuso suteikimo paaiškės įstatymo 5 straipsnyje nurodyti perkeliamojo asmens statuso nesuteikimo pagrindai arba
  • perkeliamasis asmuo per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos nesudarė su integracijos operatoriumi sutarties dėl paramos integracijai teikimo arba nesikreipė į Migracijos departamentą dėl dokumento, patvirtinančio arba suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvoje,

  perkeliamasis asmuo (išskyrus nepilnamečius vaikus) privalės atlyginti Lietuvos Respublikai dėl jo perkėlimo į Lietuvos Respubliką patirtas išlaidas Vyriausybės nustatyta tvarka.

  Perkeliamasis asmuo privalės laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir sudarytos sutarties dėl paramos teikimo su integracijos operatoriumi sąlygų.

 • 4. Kaip lietuvių kilmės užsieniečiai, neturintys paso ar dokumentų, patvirtintų Apostille, galės išvykti iš užsienio šalies?
  ES Tarybos vizų darbo grupės duomenimis, atsižvelgiant į tai, kad Venesuelos gyventojai susiduria su problema dėl naujų pasų gavimo, 2018 m. rugpjūčio 29 d. Venesuelos nacionalinė asamblėja priėmė sprendimą pratęsti turimų kelionės dokumentų galiojimą iki 5 metų. Vadovaujantis šiuo sprendimu, asmenims su pasibaigusiu paso galiojimu Venesueloje į pasą gali būti įklijuojama speciali įklija, patvirtinanti paso galiojimo pratęsimą. Atsižvelgiant į tai, asmenims, turintiems pasus, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs, rekomenduojama kreiptis į atitinkamą Venesuelos instituciją dėl specialios įklijos įklijavimo į pasą.

  Asmenys, gyvenantys Venesueloje ir turintys teisę pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, gali įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ir gauti Lietuvos Respublikos pasą.

  Įgyvendinant perkėlimo procesą į Lietuvos Respubliką, Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad Migracijos departamentas turės kompetenciją priimti sprendimus dėl kelionės į Lietuvos Respubliką dokumento išdavimo perkeliamiesiems asmenims, neturintiems kelionės dokumento. Šio dokumento forma bus patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu.

  Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje dokumentams, pateikiamiems kartu su asmens prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, gali būti netaikomi reikalavimai dėl šių dokumentų legalizavimo ir vertimo į lietuvių kalbą. Tokiu atveju dokumentų legalizavimo ir vertimo į lietuvių kalbą procedūros bus atliekamos asmenims atvykus į Lietuvos Respubliką.
 • 5. Ar visi persikelti pageidaujantys asmenys bus perkelti ir gaus kompensacijas?
  Vadovaujantis Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymu, į Lietuvą galės persikelti įstatyme nustatyti asmenys:
  • Lietuvos Respublikos piliečiai;
  • lietuvių kilmės asmenys;
  • asmenys, pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turintys teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • šeimos nariai ir globojami nepilnamečiai vaikai.
  Asmuo, patenkantis į vieną iš aukščiau išvardytų kategorijų, Vyriausybei priėmus nutarimą pradėti perkėlimą, galės pateikti prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo Migracijos departamentui per paskirtą perkėlimo koordinatorių. 2019 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 755 Vyriausybė yra patvirtinusi Perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašą.

  Nuo perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos perkeliamasis asmuo turės teisę pateikti prašymą perkėlimo koordinatoriui dėl perkėlimo išlaidų (kelionės bilieto, bagažo, kelionės draudimo ir kitų su kelione susijusių išlaidų) apmokėjimo. Asmeniui pasirinkus šį kelionės būdą į Lietuvą, kelionės išlaidas apmokės perkėlimo koordinatorius arba, jeigu perkėlimo koordinatoriumi bus paskirta užsienio reikalų ministro sudaryta ad hoc konsulinių pareigūnų grupė, - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

  Jei perkeliamasis asmuo pasirinks atvykti į Lietuvą savo lėšomis, prašymą dėl atvykimo išlaidų atlyginimo kartu su faktines išlaidas pagrindžiančiais dokumentais perkeliamasis asmuo galės pateikti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka atrinktam arba paskirtam integracijos operatoriui.

  Perkėlimo išlaidų apmokėjimo ir atlyginimo tvarką nustato 2019 m. liepos 17 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 755 patvirtinta Perkeliamųjų asmenų išlaidų, susijusių su perkėlimu iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką, apmokėjimo ir atlyginimo tvarkos aprašas.


 • 6. Kur perkeltos šeimos bus apgyvendintos: namuose ar prieglaudose?
  Perkeliamieji asmenys atvykus į Lietuvą bus apgyvendinti arba integracijos operatoriaus išnuomotuose būstuose arba integracijos operatoriaus turimose patalpose (pvz. Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje).
 • 7. Kokiame Lietuvos mieste bus apgyvendinti perkeltieji asmenys?
  Vyriausybei inicijavus asmenų perkėlimą iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės, vadovaujantis Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau - LSA), sudarys savivaldybių, kuriose bus teikiama parama integracijai, sąrašą. Šis sąrašas bus patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

  LSA duomenimis, šiuo metu (2019 m. liepos mėn.) į sąrašą pageidavo būti įtrauktos šios savivaldybės: Jurbarko raj., Kauno raj., Mažeikių raj. Elektrėnų, Skuodo, Marijampolės, Raseinių, Švenčionių, Kupiškio, Kėdainių, Panevėžio ir Telšių. Minėtame įsakyme planuojama numatyti, kad esant poreikiui, savivaldybių sąrašas galės būti koreguojamas. Taigi, pirmiausia asmenys turės teisę apsigyventi šiose savivaldybėse, bet esant poreikiui (suradus darbą ir pan.), galės apsigyventi ir kitose savivaldybėse.
 • 8. Ar perkeliamiesiems asmenims Lietuvoje bus skirta laikina gyvenamoji vieta, kol šie susiras pastovią gyvenamąją vietą?
  Pagal Valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai teikimo ir perkėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidų atlyginimo valstybei tvarkos aprašą (toliau – Integracijos teikimo tvarka), integracijos operatorius su perkeliamuoju asmeniu pradės bendradarbiauti dar jam neatvykus į Lietuvą (per perkėlimo koordinatorių). Žinodamas perkeliamojo asmens poreikius, integracijos operatorius ieškos perkeliamajam asmeniui tinkamo išnuomoti gyvenamojo būsto. Jei gyvenamojo būsto išnuomoti nepavyks iki perkeliamojo asmens atvykimo į Lietuvą, asmuo galės būti apgyvendintas integracijos operatoriaus suteiktose patalpose (Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje (http://www.rppc.lt) arba integracijos operatoriaus turimose kitose patalpose). Pagal Integracijos teikimo tvarką, perkeliamasis asmuo, kuris, atvykęs į Lietuvos Respubliką, buvo apgyvendintas integracijos operatoriaus suteiktose gyvenamosiose patalpose, privalės per 2 mėnesius nuo sutarties dėl paramos integracijai pasirašymo dienos savo pasirinktos savivaldybės teritorijoje pats arba integracijos operatoriui tarpininkaujant susirasti gyvenamąsias patalpas ir jose apsigyventi.
 • 9. Parama būsto nuomai bus skiriama kiekvienam asmeniui atskirai ar bendrai visai šeimai?
  Būsto nuomos kompensacija apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymą. Kompensacija priklausys nuo šeimos narių skaičiaus, nuomojamo būsto ploto ir nustatyto koeficiento konkrečioje savivaldybėje. Paprastai vienam žmogui kompensuojama 8 m2 nuomojamo būsto kainos (pavyzdžiui, jeigu 4 asmenų šeima apsigyvens 50 m2 gyvenamajame būste, jiems bus kompensuojama 32 m2 būsto nuomos kainos).
 • 10. Kada oficialiai įsigalios sutartis dėl paramos integracijai teikimo - atvykus į Lietuvą? Ką ši sutartis apims? Ar yra parengtas tokios sutarties projektas?
  Sutartis dėl paramos integracijai teikimo su perkeliamuoju asmeniu bus pasirašoma ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo perkeliamojo asmens atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Sutartyje bus numatytos integracijos operatoriaus ir perkeliamojo asmens pareigos, integracijos laikotarpiu skiriamos išmokos ir kt.

 • 11. Kada persikėlę mokiniai ir studentai galės pradėti/tęsti mokslą Lietuvoje?
  Pradėjus vykdyti asmenų perkėlimą iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės, vaikams (nepilnamečiams perkeliamiesiems asmenims) bus teikiamos šios švietimo paslaugos:
  • Mokyklinio amžiaus vaikams priimančioji mokykla per pirmąjį atvykimo mėnesį (atvykusiems vasarą – iki mokslų metų pradžios rugsėjo 1 d.) nustatys vaiko įgytus mokymosi pasiekimus ir jų atitikimą mokyklos pradinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms programoms.
  • Nustačius vaiko mokymosi pasiekimus, jis pradės mokytis kartu su bendraamžiais. Pagal poreikį bus teikiama švietimo pagalba, bus intensyviai mokoma lietuvių kalbos, skiriant papildomas pamokas ir (arba) sudarant galimybes mokytis išlyginamosiose klasėse (grupėse).
  • Vaikai pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas bus ugdomi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka.

 • 12. Ar perkeliamiesiems asmenims Lietuvoje bus organizuojami specialūs lietuvių kalbos kursai?
  Perkeliamiesiems asmenims Lietuvoje bus organizuojami lietuvių kalbos kursai kaip ir kitiems užsieniečiams (pvz. pabėgėliams). Lietuvių kalbos mokymą perkeliamiesiems asmenims organizuos integracijos operatorius. Perkeliamųjų asmenų lietuvių kalbos mokymas reglamentuojamas Integracijos teikimo tvarkos aprašo IV skyriuje. Perkeliamieji asmenys lietuvių kalbos kursus galės lankyti ir savarankiškai (Integracijos teikimo tvarkos 23 punktas) ir vėliau integracijos operatoriaus nustatyta tvarka.

 • 13. Ar perkeliamiesiems asmenims atvykus į Lietuvą bus užtikrintos sveikatos priežiūros paslaugos?
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, perkeliamieji asmenys, atvykę į Lietuvą, bus draudžiami sveikatos draudimu, todėl jiems bus užtikrintos sveikatos priežiūros paslaugos. Vėliau gavus leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, perkeliamiesiems asmenims, esant poreikiui, bus galima nustatyti neįgalumo ar darbingumo lygį arba specialiųjų poreikių lygį. Perkeliamieji asmenys galės gauti neįgalumo ar darbingumo išmokas bei socialines paslaugas.

Naujienlaiškio prenumerata