Susidūrus su Ispanijos policija

Sukurta 2014.04.07 / Atnaujinta 2014.04.23 15:40

Jeigu Jus sulaikė Ispanijos policija, atminkite, kad Jūs visuomet turite teisę:

 • žinoti dėl ko esate sulaikytas;  
 • tylėti, neduoti parodymų;    
 • per 72 valandas būti pristatytas pas teisėją, arba paleistas;   
 • apie savo sulaikymą informuoti artimuosius;      
 • apie savo sulaikymą informuoti Lietuvos atstovybę (ambasadą Madride arba konsulatą Valensijoje);   
 • į greitą, nepriklausomą ir bešališką teismą;      
 • būti laikomas nekaltu, kol Jūsų kaltė neįrodyta;     
 • gintis savarankiškai arba turėti nemokamą advokatą;    
 • į nemokamą vertėją;    
 • į žalos atlyginimą, jei buvote nepagrįstai sulaikytas ar suimtas. 

Konsulinis pareigūnas gali:

 • esant būtinumui, aplankyti Jus įkalinimo vietoje;
 • Jums pageidaujant, apie sulaikymą informuoti Jūsų artimuosius;
 • informuoti Jus apie Ispanijos Karalystės teismines procedūras;
 • dalyvauti teismo posėdžiuose, jei yra pagrindo manyti, kad gali būti pažeistos Jūsų, kaip Lietuvos piliečio, teisės.

Konsulinis pareigūnas negali: 

 • išlaisvinti iš įkalinimo įstaigos;
 • teikti vertimo paslaugų, juridinių konsultacijų ar atstovauti Jus teisme;
 • reikalauti geresnių kalinimo sąlygų, nei turi kalintys Ispanijos piliečiai ar kištis į teismų darbą.

Jeigu esate sulaikytas Ispanijoje, visada galite vadovautis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.

Ištrauka iš žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos

6 straipsnis. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

 1. Kai yra sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad bylą per įmanomai trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir bešališkas teismas. Teismo sprendimas paskelbiamas viešai, tačiau demokratinėje visuomenėje moralės, viešosios tvarkos ar valstybės saugumo interesais spaudos atstovams ar visuomenei gali būti neleidžiama dalyvauti per visą procesą ar jo dalį, kai tai reikalinga dėl nepilnamečių ar bylos šalių privataus gyvenimo apsaugos, arba tiek, kiek, teismo nuomone, yra būtina dėl ypatingų aplinkybių, dėl kurių viešumas pakenktų teisingumo interesams.
 2. Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą.
 3. Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo turi mažiausiai šias teises:

  a)būti skubiai ir išsamiai jam suprantama kalba informuotas apie pateikiamo jam kaltinimo pobūdį ir pagrindą;
  b) turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai;
  c) gintis pats ar padedamas savo paties pasirinkto gynėjo arba, jei neturi pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti ir kai tai reikalinga teisingumo interesams, nemokamai gauti advokato pagalbą;
  d) pats apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;
  e) nemokamai naudotis vertėjo pagalba, jeigu nesupranta ar nekalba teismo procese vartojama kalba.

Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo.

 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el Tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
 2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
 3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él;
b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa;
c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan;
d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra;
e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la Audiencia.

Areštas

 • Jeigu esate sulaikytas, atminkite, kad turite tokias pačias teises kaip ir Ispanijos piliečiai.
 • Ispanijos Konstitucijos 17 straipsnis nurodo, kad asmuo negali būti sulaikytas ilgiau, nei reikia įvykio aplinkybėms ir faktams nustatyti.
 • Iš karto po sulaikymo, policija Jus turi informuoti, kuo esate įtariamas.
 • Jūsų teisės turi būti išaiškintos Jums suprantama kalba.
 • Jums nedelsiant turi būti garantuota teisė į nemokamą advokatą ir vertėją.
 • Visada turite teisę reikalauti, kad apie Jūsų sulaikymą būtų informuoti Jūsų artimieji ir artimiausia Lietuvos diplomatinė atstovybė.
 • Sulaikytas pilietis per 72 valandas turi būti perduotas teisėjui, arba paleistas. 72 valandų laiko tarpas yra nustatytas tam, kad policija galėtų operatyviai atlikti preliminarų nusikaltimo, dėl kurio yra sulaikytas asmuo, tyrimą. Jeigu toks tyrimas yra nereikalingas, asmuo pas teisėją turi būti pristatytas nedelsiant.
 • Esant ypatingoms aplinkybėms, įtariamajam iki 72 valandų tiek žodžiu, tiek raštu, gali būti uždrausta susisiekti su bet kuo kitu. Ši priemonė vadinama „incomunicado“ ir ypatingais atvejais teisėjas šią priemonę gali pratęsti dar 2 paroms.
 • Lietuvos pilietis Ispanijoje gali būti sulaikytas ir pagal Europos arešto orderį, išduotą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros.
 • Asmens, sulaikyto pagal Europos arešto orderį, perdavimo Lietuvos teisėsaugos institucijoms klausimą sprendžia Madride esantis Ispanijos nacionalinis teismas (Audiencia Nacional).

Pristatymas bylą tiriančiam teisėjui

Per 72 valandas nuo sulaikymo, įtariamasis turi būti patalpintas į tos teritorijos teismo (Juzgado de Instrucción) jurisdikcijoje esančią areštinę arba paleistas. Pristatytas teisėjui, įtariamasis turės patvirtinti arba paneigti savo pareiškimus, pateiktus policijai (jei jis juos pateikė), tuo atveju jei tai nebuvo padaryta, teisėjas paprašys tokį pareiškimą padaryti.

Pirminis stojimas prieš teisėją dar nėra bylos nagrinėjimas. Tai – pirminė žodinė sulaikytojo apklausa, kuri atliekama remiantis policijos pateiktais įrodymais.

Nuo sulaikymo pradžios įtariamajam turi būti garantuota teisė į advokatą. Advokatas turi užtikrinti, kad nėra pažeidžiamos įtariamojo teisės.

Tyrimą atliekantis teisėjas, atlikęs pirminę apklausą ir neradęs teisinio pagrindo, įtariamąjį privalo paleisti. Priešingu atveju, tyrimą atliekantis teisėjas įtariamajam gali paskirti vieną iš kardomųjų priemonių (įkalinimą, paso paėmimą, įpareigojimą nustatytu metu prisistatyti bylą tiriančiam teisėjui, paleidimą už užstatą ir kt.).

Bylos tyrimas

Pagal Ispanijoje galiojančius įstatymus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus tiria:

 • Ispanijos policija (Guardia Civil, Mossos d‘Esquadra, Ertraintza ir kt.);
 • Ispanijos apygardos prokuroras (Fiscal);
 • Bylos tyrimą atliekantis teisėjas (Juez de Instrucción).

Visi nusikaltimai yra nagrinėjami tyrimą atliekančio teisėjo (Juez de Instrucción) priežiūroje.

Ispanijos Apygardos prokuroras (Fiscal) paprastai tiesiogiai bylos tyrime nedalyvauja, tačiau gali teikti specialius užklausimus tyrimą atliekančiam teisėjui (Juez de Instrucción), taip pat užtikrinti, kad yra laikomasi proceso šalių teisių ir kad procesas vyksta operatyviai.

Kai bylos tyrimas baigtas, Apygardos prokuroras (Fiscal), remdamasis surinktais įrodymais, pateikia oficialų kaltinimą.

Įrodymai, gauti pažeidžiant įtariamojo teises, neturi juridinės galios. Tačiau tam, kad kaltinimai būtų panaikinti, vien tik įtariamojo pareiškimo apie tai, kad renkant įrodymus buvo pažeistos jo teisės, nepakanka.

Tyrimą atliekantis teisėjas (Juez de Instrucción) turi teisę įtariamąjį perduoti į įkalinimo įstaigą iki teismo, taip pat išduoti kratos orderį ar imtis kitų priemonių bylos aplinkybėms patikrinti.

Atminkite, kad niekas Jūsų negali versti duoti parodymus prieš save.

Ikiteisminis kalinimas (Detención preventiva)

Jeigu asmuo įtariamas sunkaus nusikaltimo padarymu, tyrimą atliekantis teisėjas (Juez de Instrucción) įtariamąjį turi teisę sulaikyti iki teismo.

Pagal Ispanijos baudžiamojo proceso kodeksą (Ley de Enjuiciamiento Criminal), ikiteisminis sulaikymas yra skirstomas į:

 • sulaikymą iki 12 mėnesių, jeigu įtariamasis yra kaltinamas padaręs nusikaltimą, už kurį numatyta laisvės atėmimo bausmė iki 3 metų;
 • sulaikymą iki 24 mėnesių, jeigu įtariamasis yra kaltinamas padaręs nusikaltimą, už kurį numatyta griežtesnė nei 3 metų laisvės atėmimo bausmė.

Esant ypatingoms aplinkybėms arba tais atvejais, kai teisėsaugos pareigūnai turi pagrindo manyti, kad įtariamasis gali pabėgti nuo teisingumo vykdymo, aukščiau minėti terminai gali būti pratęsti atitinkamai 24 ir 48 mėnesiams.

Teismas

Jeigu už padarytą nusikaltimą yra numatoma iki 3 metų laisvės atėmimo bausmė, tyrimą atliekantis teisėjas (Juez de Instrucción) bylą perduoda į Ispanijos baudžiamųjų bylų teismą (Juzgado de lo Penal).

Jei už nusikaltimą yra numatyta griežtesnė nei 3 metų laisvės atėmimo bausmė, byla perduodama į Ispanijos Provincijos Teismą (Audiencia Provincial).

Atminkite, kad Jūs turite teisę susipažinti su savo byla.

Teisėjo nuosprendis turi būti paremtas faktais, įrodytais teismo metu.

Užsieniečiams, nuteistiems laisvės atėmimo bausme iki 6 metų ir neturintiems nuolatinio Ispanijos gyventojo statuso (neturintiems leidimo gyventi Ispanijoje), teismo nuosprendžiai, teisėjo sprendimu ir nuteistajam sutinkant, gali būti pakeisti deportacija iš šalies.

Teismo nuosprendžio apskundimas

Ispanijos baudžiamųjų bylų teismo (Juzgado de lo Penal) nuosprendžiai gali būti apskųsti Ispanijos Provincijos Teismui (Audiencia Provincial).

Provincijos Teismo nuosprendžiai gali būti apskųsti Aukščiausiajam Teismui (Tribunal Supremo).

Skundas turi būti pateiktas per 5 dienas nuo oficialios teismo nuosprendžio paskelbimo dienos.

Dėl pagrindinių žmogaus teisių pažeidimų baudžiamajame procese, Ispanijos teismų sprendimai gali būti apskųsti (recurso de amparo) Ispanijos Karalystės Konstituciniam Tribunolui (Tribunal Constitucional).

Išnaudojus visas teisines priemones, numatytas Ispanijos teisinėje sistemoje, Ispanijos teismų sprendimai gali būti apskųsti Europos Žmogaus Teisių Teismui. 

Bausmės atlikimo perkėlimas į Lietuvą

Asmuo, kuriam paskirtas įkalinimas Ispanijos kalėjime, gali būti perkeltas likusios bausmės dalies atlikti į Lietuvą. Tam reikalingos sąlygos yra:

 • Likusios kalėti bausmės laikas ne mažesnis nei 6 mėn.
 • Rašytinis nuteistojo prašymas.

Nuteistojo perdavimo procedūra yra vykdoma Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir gali užtrukti nuo 6 mėn. iki vienerių metų.

Naujienlaiškio prenumerata